Sezonske akcije u toku!

Kontaktirajte nas za cene i ponude. Čekamo Vaš poziv!

Zaštita podataka ličnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Shodno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom popunjavanja zahteva, žalbe ili prigovora, Friend Tehno DOO, ul. Pere Mačkatovca 69, Vranje, Republika Srbija, MB: 20154675, PIB: 104397810, kao rukovalac podacima, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu

Pravno lice: Friend Tehno DOO(u daljem tekstu: Friend Tehno).

Adresa: ul. Pere Mačkatovca 69, Vranje, Republika Srbija

Matični broj: 20154675

PIB: 104397810

Zakonski zastupnik: Nenad Stošić

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka

Svrha prikupljanja i obrade podataka realizacija ugovora, odnosno registracija klijenta u cilju prodaje i isporuke robe na adresu.

Rok čuvanja je određen ciljem izvršenja ugovora, a registrovani korisnici u svakom trenutku mogu da traže prestanak obrade, kao i brisanje podataka.

3) Način korišćenja podataka

Friend Tehno podatke o ličnosti prikuplja od samih kupaca, prilikom popunjavanja podataka pomoću koga se vrši kupoprodaja proizvoda, kao i dostava proizvoda na adresu. Navedeni podaci se obrađuju na osnovu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Friend Tehno prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresa za dostavu u Republici Srbiji, poštanski kod, kontakt e-mail adresa i kontakt telefon. Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u svrhe realizacije ugovora (kupoprodaje i dostave robe na adresu).

4) Lica koja koriste podatke

Podatke o ličnosti obrađuju lica zaposlena u Friend Tehno na poslovima obrade i realizacije porudžbina po zahtevima, žalbama i prigovorima, u skladu sa internim pravnim aktima i zakonom.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je član 12.st.1 tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno, obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva

Svako lice čije podatke o ličnosti Friend Tehno obrađuje, uz pristanak ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu.

Ovo pravo možete da ostvarite slanjem poruke na našu adresu: klimatizacijafriendtehno@gmail.com ili pozivom na broj 065/432-0811.

7) Pravo da se zahteva pristup, ispravka ili brisanje podataka o ličnosti

Korisnik ima prava da od rukavaoca zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, ograničenje obrade istih, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na Prigovor, ukoliko je to u skladu sa zakonima koji se odnose na rešavanje po Zahtevu korisnika.

Ovo pravo možete da ostvarite slanjem poruke na našu adresu: klimatizacijafriendtehno@gmail.com ili pozivom na broj 065/432-0811.

8) Automatizovane odluke i profilisanje i iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Friend Tehno ne donosi automatizovane odluke, ne vrši profilisanje podataka o ličnosti prikupljenih na internet stranici.

Friend Tehno koristi jedinstveni program i server, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, podaci o ličnosti prikupljeni na internet stranici, mogu biti pohranjeni na serveru države koja je članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, te se u smislu člana 64. Zakona smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

9) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pravo na pritužbu Povereniku.

Naručivanjem proizvoda Kupac istovremeno daje i

IZJAVU O SAGLASNOSTI

Izjavljujem da sam saglasan/na da moje lične podatke Friend Tehno obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovljno.

Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasna da će mojim podacima rukovoditi zaposleni u Friend Tehno, kao i da će se podaci čuvati u Friend Tehnu, u periodu potrebnom za izvršenje ugovora.

Saglasan/a sam da Friend Tehno gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe za koje su podaci prikupljeni.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, obrada mog zahteva, vođenje evidencija.

Friend Tehno garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Korpa
Scroll to Top
Call Now Button